Connect with us

Pompalar

Pompanızın ”SES”ini dinleyin

Yayın Tarihi:

on

 

Büyük sistemlerde pompa karmaşık bir ekipmandır. Enerji veriminin iyileştirilmesi birçok küçük detay ile elde edilebilir. Fakat odak noktası daima tüm sistemin analizi üzerine olmalıdır. Bu yeni projelerin yanında, mevcut tesisler için de geçerli bir kuraldır. Hem mevcut işletme koşullarında, hem de gelecekteki ihtiyaçlar göz önüne alınarak pompa yük profilinin titizlikle irdelenmesi gerekmektedir.Amaç bugün ve gelecekteki tasarruf potansiyelini belirlemek ve akabinde bunu kapsamlı sistem yaklaşımı ile gerçekleştirebilmektir. Bunu yapabilmek için uzun yıllar tecrübe sahibi olmak gerekir. “SES – Sistem Verimlilik Servisi” bunu yapmak üzere yola çıktı. KSB SES, işletmelerde doğru bir şekilde sistem değerlerini belirlemeyi ve pompa sistemlerinde yaklaşık %20-40 arasında güç tasarrufu elde edilmesini sağlar.

2. FIRSATLARHerhangi bir işletmede çok sayıda pompa mevcuttur. Bunların hangilerinin problemli olduğu, nerelerde tasarruf imkanları olduğunun belirlenmesi için bazı sistem ipuçlarını gözden geçirmekte fayda vardır.

Öncelikle proses içerisinde daha uzun saatler çalışan ve büyük güçlü pompa sistemleri incelemeye değer bulunur. Bu tür sistemlerde aşağıdaki konular izlenerek enerji tasarrufu açısından potansiyel olup olmadığı kısa bir incelemeyle ortaya çıkarılabilir.

–       Debi, basınç veya seviyeyi ayarlamak amacıyla vana kısma yöntemiyle çalıştırılan pompalar,

–       Debi ayar amacıyla by-pas (resirkülasyon) hattı kullanan veya rutin çalışma sırasında by-pas hattının sürekli açık olduğu pompalar,

–       Kesikli bir proseste sürekli çalışan pompalar,

–       Sürekli bir proseste çok sık dur/kalk çalışan pompalar,

–       Her zaman aynı sayıda pompanın işletmede olduğu paralel pompa sistemleri,

–       Fonksiyonel olarak değişikliğe uğramış fakat pompalarının değişmediği sistemler, kapasite artışı ya da kapasite düşüşü yaşanmış sistemler,

–       Debi, basınç veya güç değerleri hiçbir şekilde ölçülüp izlenmeyen sistemler,

–       Kavitasyon problemi yaşayan pompalar,

–       Ekipman alımları düşük bedel yöntemiyle yapılan sistemler.

3. SİSTEM ANALİZİ

Birçok endüstriyel işletmede gereğinden büyük seçilmiş ekipmanlar mevcuttur. Bu sebeple enerji maliyetleri aslında gerekenden çok daha yüksek olmaktadır. Sadece Alman endüstrisinde enerji tasarruf potansiyelinin yıllık yaklaşık 15 milyar kilowatt saate ulaştığı tahmin ediliyor. Bu miktara iki adet 800 megawatt kömür yakıtlı enerji santralının üretimine, başka bir deyişle yaklaşık 930 milyon ton karbon dioksit (CO2) salınımına eşdeğerdir. Bunun yüksek olasılıkla sebebi; ya pompaların büyük emniyet paylarıyla dizayn edilmesi, ya da değişen sistem veya proses şartlarına göre revize edilmemesidir.

Bir pompanın verimliliğinden bahsediyorsak onu tek başına incelemek ve bireysel olarak daha verimli hale getirmeye çalışmak ciddi bir kayıptır. Pompa, içinde bulunduğu sistem ile bir bütün halinde ele alındığında ancak verimlilikten bahsedilebilir. Bunun için tüm sistem bileşenlerinin detaylı incelenmesi ölçümlenmesi ve birlikte yorumlanması gerekmektedir.

3.1. Kullanılabilirlik

Her ne kadar enerji maliyetleri önemli olsa da, bir işletme için pompa sisteminin görevini tam olarak yapabiliyor olması çoğu zaman, verimlilik, karlılık gibi kavramların önüne geçer. Kısa servis ömrü, artan bakım ve onarım işlemleri (hatta sistemin durması nedeniyle oluşabilecek büyük arızalar), pompa randımanını ciddi bir şekilde riske atabilir. Bu sebeple konunun detaylı analizlerle incelenmesi gerekmektedir.

Her bir pompanın sunduğu teorik verimlilik ve kullanılabilirlik gerçekte çok farklı olabileceğinden burada, ana maliyet kalemlerinden tasarruf adına çok fazla potansiyel mevcuttur. Çoğu durumda pompalar, emniyet sebebiyle büyük seçildiğinden, akışın mekanik olarak kısılması suretiyle çok daha düşük debilerde çalıştırılırlar. Ancak düşük debilerde çalışma şartları, negatif hidrolik etkileşimlerin yanında daha fazla kayba ve daha kısa pompa ömrüne sebep olur. Bunun yanında düşük debide çalışma, artan mekanik yükleri de beraberinde getirir. Yüksek debide çalışma da rulman arızalarınn  oluşmasına sebep olmakla birlikte, hem rulmanların hem de salmastranın ömrünü azaltır ve aşınmaların artmasına sebep olur. Pompanın gerçek işletme noktası optimum çalışma noktasından ne kadar uzaklaşırsa, bu tür hasarların meydana gelme olasılığı o derece artar. Tüm bunların sonucunda ekipmanın güvenilirliği ve kullanılabilirliği düşerken, enerji maliyeti artacaktır.

SES Sistem Verimlilik Servisi bunu önleyebilmemize yardımcı olur. SES çalışması sonrasında her boyutta pompa, en verimli noktalarında çalışmaları sağlanarak, pompalar çok daha sağlıklı çalıştırılarak, pompa kullanılabilirliği artırılırken enerji tüketiminde de ciddi bir azalma olacağından çifte fayda sağlanarak mükemmel bir sonuca varılabilir.

3.2. Yapısal Konsept

SES – Sistem Verimlilik Servisi, birkaç farklı adımdan oluşur. Birinci adım, sistemin ve bileşenlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan saha ziyaretidir. Pompaların yerinde yapılan incelemelerinde KSB mühendisleri belli bazı ipuçlarını değerlendirerek olası büyük kaçak noktalarını tespit eder ve o sistemi incelemeye alırlar. Bunun akabinde yapılan ölçüm işleminde sistemin tüm ölçülebilir değişkenleri, KSB tarafından geliştirilen özel bir veri kaydedici kullanılarak kaydedilir. Emme ve basma basıncının yanında, sıcaklık, debi, voltaj, akım, güç gibi önemli bazı elektriksel veriler ve devir de ölçülen değişkenlerdendir.

Bunlara ek olarak pompa yataklarında ölçülen titreşim değerleri mühendislerin pompada olası aşınmaları ve verim düşüşlerini belirlemesini kolaylaştırır. Titreşim ölçümü durum tespitinin yanında, balansızlık, kaplin ayarsızlığı ve deformasyon gibi bazı basit problemleri de tespit etmemize yardımcı olur. Ayrıca eğer varsa, pompalara diğer sistem bileşenlerinden yansıyan titreşim de tespit edilebilir ve daha büyük hasara sebep olmadan giderilmesi sağlanabilir.

Veriler genellikle bir veya üç hafta süresince kaydedilir ve işletme tarafından tutulan diğer uzun dönemli verilerle harmanlanarak, sezonluk değişimlerin de dikkate alınması sağlanır. Tüm yıl boyunca alınan değerler pompa eğrisi ile sembolize edilerek yıllık debi değişim diyagramı çıkarılır ve yapılan ölçüm sürecinin yeterince temsili olup olmadığına karar verilir. Yıl içerisinde dönemsel değişikliklerin çok fazla olabildiği bazı proseslerde, daha doğru ve etkin bir sonuca ulaşabilmek adına, bu ölçümlerin farklı dönemlerde tekrarlanması gerekebilir. Örneğin soğutma suyu ihtiyacı, üretim kapasitesinin artıp azalmasının yanında yaz aylarında artış gösterir. Böyle bir sistemde kısa dönem ölçümler yanlış bir sonuç çıkarabilir.

Şekil 3.1. Özel veri kayıt cihazı

Şekil 3.1. Özel veri kayıt cihazı

3.3. Detaylı Analiz

Tüm veriler dikkatlice analiz edilir ve güç tüketiminin düşürülmesi, pompa ve sistemlerin servis ömrünün artırılması ve kullanılabilirliği artırma ve aşınma dolayısıyla oluşabilecek hasarları minimize etmek gibi iyileştirme önerileri için zemin teşkil eder.

Ölçülen değerler ve yapılan analizler sonucunda çıkarılan detaylı raporda, alınması gereken önlemler, ne şekilde tasarruf elde edilebileceği, gelecekteki olası hasarların nasıl önlenebileceği gibi net bilgilere ulaşılabilmekte ve bunların yapılmasıyla enerji harcamalarının net olarak ne kadar azalacağı ve dolayısıyla yapılacak yatırımın amorti süresi tam ve doğru olarak hesaplanabilmektedir.

Önerilen tedbirlerin alınması ve gereken yatırımların yapılması sonucunda projenin sonuçlanması için ikinci bir ölçüm alınması ve öngörülen değerlerle karşılaştırmasının yapılması, yapılan optimizasyon önerilerinin doğru ve yerinde olduğunun ispatı gibidir.

4. POMPA SİSTEMİNİN OPTİMİZASYONU

Ölçme sırasında elde edilen veriler detaylı bir incelemeye tabi tutulur. Bu mühendislere pompanın ve sistemin gerçek ihtiyaçları ve işletme şartları hakkında kapsamlı bir bilgi verir. Neticede bu bilgiler ışığında enerji tüketimini düşürecek, aynı zamanda da sistem kullanılabilirliğini arttıracak önlemler ortaya konulabilir.

Ekipmanların ana gider kalemleri bakım ve onarım giderlerinin yanında enerji giderleridir. Eğer sistem dizayn limitlerinin dışında çalışıyorsa her iki gider kalemi de olması gerekenin çok üzerinde değerlere ulaşabilir. Tabii ki bir işletmenin önceliği olabilecek en düşük maliyetle çalışmanın yanında sistemin kesintisiz çalışmasının temin edilmesidir.

Sistem optimizasyonu enerji yönünden daha verimli bir işletim sağlarken, pompanız için daha uzun bir ömrü de garanti edecektir.

Eğer pompa tek başına incelemeye alınırsa, örneğin sadece motor veya çarkının iyileştirilmesi durumunda, yaklaşık %3,5 verim artışı sağlanır. Bunun yerine modül olarak, elektrik ekipmanlar, motor ve pompa komple incelemeye alınırsa verim yaklaşık %10 kadar artırılabilir. Fakat tüm bunların yanında komple sistem birlikte değerlendirilirse (pompa modülü, kontrol yöntemi ve işletim modu), %60’a kadar enerji tasarrufu elde etmek mümkündür.
ornek_pompa

5. ÖRNEK UYGULAMA VE SONUÇLARI

Türkiye’de bir enerji santralında yapılan “SES” hizmeti üç adet yüksek basınçlı kazan besi suyu pompalarına uygulanmıştır. Pompalar %50 kapasiteli olacak şekilde dizayn edilmiştir. Kazanı beslemek amacıyla iki adet pompa paralel olarak çalışmaktadırlar. İnceleme yapılan pompalar 1986 yılında imal edilmiş ve uzun yıllardır kullanılmaktadırlar.
Pompaların her biri 4 MW yüksek gerilim motor ile sürülmekte ve pompa ile motor arasında, motor devrini %60’a kadar düşürebilen hidrolik kaplin bulunmaktadır. Gerçek yük profilini çıkarabilmek amacıyla KSB veri kayıt cihazı çalışmakta olan iki adet pompaya bağlanmıştır. Pompaların yataklarından alınan titreşim hızlarının yanı sıra emme ve basma basınç değerleri de 7 gün boyunca kaydedilmiştir. Güç tüketimi ve debi değerleri işletme tarafından temin edilmiştir.

Kaydedilen tüm veriler, günlük/haftalık/aylık raporlardaki yük eğrileri kullanılarak düzeltilmiş ve excel tablolarına aktarılmıştır.

5.1. Ölçüm Teknikleri

5.1.1. Basınç Ölçümü

Pompanın oluşturduğu basma yüksekliği, pompalanan akışkan debisine aktarılan mekanik güce eşittir. Pompa basma yüksekliği, çıkıştaki sıvı seviyesi olarak tanımlanır ve emme / basma hatlarında ölçülen kinetik enerji ile belirlenir.

eşitliğinde

5.1 eşitliğinde görülen değerler, pompanın emme ve basma hattı üzerinde flanşlara en yakın noktada uygun bir yerden alınmalıdır.

Farklı referans seviyeler ve ölçme düzlemi durumunda 5.2 eşitliği kullanılır :

referans

Şekil 5.1 şematik olarak referans seviyeleri göstermektedir.

sematik_referans

Şekil 5.1.  Pompa basma yüksekliğini belirleyebilmek için kullanılan referas seviyeler

Ölçüm için önceden hazırlanan uygun çaplı manometre bağlantılarına monte edilen basınç sensörleri kullanılmıştır.

Sistem eğrisi 5.3 eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır, burada a’ (giriş), d’ (çıkış) sistemin emme ve basma taraflarındaki sıvı seviyesini ifade etmektedir.

sistem_egrisi

5.1.2. Titreşim Ölçümü

Değişen güç etkileşimlerinin transfer edildiği rulmanlar, rulman yatağı veya diğer dönmeyen parçalar üzerinden alınan titreşim ölçümleri rotor vibrasyonu hakkında niteliksel bilgiler sağlar.

Temel kestirim kriteri, mm/s ile ifade edilen veff efektif titreşim hızı ve m2/s ile ifade edilen a ivme değerleridir.

Standartlar gereği tek yönlü veya 90 oC açıyla çift yönlü ölçüm alınmalıdır. Aksiyel yönden yapılacak ölçüm ise tanı koymanın dışında periyodik izleme durumlarında kullanılır.

Titreşim hızı, zaman sinyallerine bağlı olarak 5.4 eşitliği kullanılarak hesaplanabilir.

titresim_hizi

Şekil 5.2 pompa üzerinde titreşim sensörlerinin yerleşimini göstermektedir.

Pos.1 – yatay yönde basma tarafı rulman yatağı

Pos.2 – dikey yönde basma tarafı rulman yatağı

Pos.3 – aksiyel yönde basma tarafı rulman yatağı

Pos.4 – yatay yönde emme tarafı rulman yatağı

Pos.5 – dikey yönde emme tarafı rulman yatağı

Pos.6 – yatay yönde basma tarafı rulman yatağı

Şekil 5.2. Titreşim sensörlerinin yerleşimi

Şekil 5.2. Titreşim sensörlerinin yerleşimi

5.1.3. Tesis tarafından ölçülen değerler

Detaylı sistem analizi yapılabilmesi için tesis işletmesi tarafından aşağıdaki proses değerleri ölçülmüş ve excel dosyası biçiminde teslim edilmiştir.

–       Pompaların debileri

–       Ortak kolektör üzerinden basınç değerleri

–       Pompaların güç tüketimleri

5.2. Değerlendirme Prosedürleri

5.2.1. Vibrasyon ölçümünün değerlendirilmesi

DIN ISO 10816-1 /2/, genel hatlarıyla farklı sınıf makinelerin titreşim değerlendirmesi için iki kriter tanımlar. Kriter I, geniş bantlı ölçülen titreşimin büyüklüğü, kriter II, yükselmesi veya azalmasından bağımsız olarak titreşim genliğindeki değişimin dikkate alınması. DIN ISO 10816-1 makina titreşimleri için dört değerlendirme bölgesi tanımlar. Bunlar makinenin titreşiminin değerlendirilmesi adına niteliksel veriler sunar ve alınması gereken önlemler hakkında fikir verir.

Özellikle 1 kW üzeri güce sahip dönmeyen bileşenler ve üçten fazla kanada sahip çarklar için ISO 10816-7 /3 / santrifüj pompalar için değerlendirme bölgeleri limitlerini tanımlar.
Vibrasyon ölçümünün değerlendirilmesi

5.2.2. Proses Parametreleri

Ölçülen proses parametrelerinin yorumlanması ISO 9906: Rotodinamik pompalar – Hidrolik performans kabul deneyleri – sınıf 1 ve sınıf 2’ye göre yapılmıştır.

6. Dizayn Değerleri

Debi                                  :           Q  =     380 m3/h

Basma yüksekliği        :           H  =     2190 m

Sıcaklık                            :           t  =       160 oC

Tüketilen güç                :           P2  =     2670  kW

Motor gücü                   :           P  =      4000 kW

Verim                               :           η  =      > 77.0 %

Devir                                :           n  =      2982 1/min

Hidrolik kaplin kayma            :           s  = 3-20 %

7. Belirlenen Yük Profili

Pompalar çalışma süresinin büyük çoğunluğunda küçük bir aralıkta çalışmakta. Önemli bazı değerler aşağıdaki gibidir.

Debi                                  :           Q  =     320-370 m3/h

Basma yüksekliği        :           H  =     1780 m

Sıcaklık                            :           t  =       130 oC

Tüketilen güç                :           P2  =     2400-2700  kW

Verim                              :           η  =      62,5 – 69 %

Şekil 7.1. Pompa yük profili, basınç

Şekil 7.1. Pompa yük profili, basınç

Şekil 7.2. Pompa yük profili, debi

Şekil 7.2. Pompa yük profili, debi

Şekil 7.3. Pompa titreşim hızları

Şekil 7.3. Pompa titreşim hızları

8. Optimizasyon Olanakları

Ölçülen değerlere göre ihtiyaca daha iyi cevap verebilecek yeni bir pompa seçilmiştir.

Tasarruf potansiyeli iki alternatifli olarak hesaplanmıştır. Birinci alternatif, sadece pompanın yenilenmesi ve eski motor ve hidrolik kaplin ile çalıştırılması. İkinci alternatif ise, pompayla birlikte motorun da yenilenmesi ve hidrolik kaplinin iptal edilerek frekans değiştirici vasıtasıyla motorun sürülmesi.

Yapılan ölçümlerde pompaların orijinal performans değerlerinden sapmış olduğu gözlenmiştir. Bunun başlıca sebebi olarak pompaların detaylı bir bakım ihtiyacının olduğu düşünülebilir.

Sadece pompanın yenilenmesi durumunda yıllık tasarruf potansiyeli %15,5, 3593 MWh olarak hesaplanmıştır. Bu da yılda 2207 ton CO2 salınımına eşdeğerdir. Bu değerin mali karşılığı ise yılda 413.227 TL’dir.

Tüm bileşenlerin yenilenmesi durumunda yıllık tasarruf potansiyeli ise %20,3, 4713 MWh olacaktır. Bunun CO2  karşılığı yılda 2922 tondur. Bu durumda ise mali getiri 542.073 TL olacaktır.

Yukarıdaki alternatiflere nazaran çok daha az maliyetle bir başka olasılık da pompaların kapsamlı bir bakım işlemine tabi tutulmasıdır. Bakım sonucu ulaşılabilecek tasarruf oranı yaklaşık %9,3 olarak düşünülebilir. Bu da yılda 2160 MWh enerji tasarrufu anlamındadır.

SONUÇ

“Sistem Verimlilik Servisi” pompaların enerji maliyetlerini düşürmek ve faydalı ömürlerini artırmak üzere komple sistem analizi yöntemiyle maksimum faydaya ulaşılabileceğini göstermiştir. Bu sayede minimum geri ödeme süreleriyle maksimum enerji tasarrufu hedeflenmektedir.

KAYNAKLAR

[1]   SCHAFER, F., “Driving down operating costs”, World Pumps,   2011.

[2]   SCHAFER, F., “Optimizing operation cuts costs by a quarter”, World Pumps,   2012.

[3]   SCHAFER, F., SCHERMULY, C, “Final report – System analysis of Orhaneli Power Plant”, 2012

[4]   HOLZENBERGER, K., “Centrifugal Pump Lexicon”, KSB Corp. 1989

 HAZIRLAYAN:

Arzu KULİL, Eğitim Müdürü

KSB Pompa Armatür Sanayi ve Ticaret AŞ

Arzu KULİLArzu KULİL

Arzu KULİL kimdir?

1968 yılı Rize doğumludur. 1991 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. 1991-92 yılları arasında İngiltere’de dil eğitimini tamamladıktan sonra Çevre Mühendisi olarak özel sektörde çalışmaya başlamıştır. 1998 yılında KSB Pompa Armatür Sanayi ve Ticaret AŞ. firmasında Satış Mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. Satış mühendisi olarak, Atıksu ve Endüstri segmentlerinde uzun yıllar görev yapmış, bunun yanında da pompa işletme problemlerinin çözümü konusunda servis departmanına destek olmuştur. Pompalarla ilgili değişik konularda kullanıcılara yönelik teknik eğitimler vermekte olup; enerji yöneticiliği eğitimleri de dahil değişik kurumlarda eğitmenlik yapmaktadır. Halen KSB A.Ş.’de Eğitim Müdürü görevini sürdürmektedir.

*** Bu bildiri, 30.05.2013 – 01.06.2013 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenen VI. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi’nde sunulmuştur. ***

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Devamını Oku

Etkinlikler

Türkiye, suyun yüzde 40’ını şebekelerde kaybediyor

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Türkiye’de suyun yüzde 40’ı fiziki sebeplerden dolayı kullanıcılara ulaşmadan şebekelerde kaybediliyor. Bu da yaklaşık 2 milyar m³ temiz suya yani yaklaşık 30 milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacına karşılık geliyor.

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Masdaf Genel Müdürü Vahdettin Yırtmaç, Türkiye’de su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için yüzde 40’ı şebekelerde kaybedilen suyun kazanılması için yapılması gerekenlere dikkat çekti.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye, yılda kişi başına düşen 1.519 m³’lük su miktarı ile ‘su sıkıntısı çeken’ bir ülke. Pompa sektörünün yarım asırlık lider firması Masdaf’ın Genel Müdürü Vahdettin Yırtmaç, Türkiye’de su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için yüzde 40’ı şebekelerde kaybedilen suyun kazanılması konusunda yapılması gerekenleri açıkladı:

Suyun yüzde 40’ı şebekelerde kaybediliyor

“Barajlarda bulunan ham su, iletim hattıyla arıtma tesislerine oradan haznelere ve şebekeler yardımıyla da evlerimize ulaşıyor. Ancak Türkiye’de suyun yüzde 40’ı fiziki sebeplerden dolayı şebekelerde kaybediliyor. Bu da yaklaşık 2 milyar m³ temiz suya yani yaklaşık 30 milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacına karşılık geliyor.

Su kaynaklarını doğru yönetmek ve suyun kullanıcılara ulaşmadan kaybolmasını önlemek konusunda yerel yönetimlere önemli roller düşüyor. Çünkü yerel yönetimler, suyu evlere taşıyan şehir şebekelerini doğru sistemler ile yöneterek bu kayıpların önüne geçebilir. Bu kapsamda şebeke suyunu basınçlandırmak için kullanılan pompalar ile suyu taşıyan boruları doğru seçmek ve bakımlarını ihmal etmemek gerekiyor.

Eski pompalar yüzde 40 daha fazla enerji tüketiyor

İdeal verimlilik seviyesinin yüzde 20 altında çalışan eski ve yıpranmış pompalar su israfının yanı sıra enerji israfına da neden oluyor. Çünkü aynı hacimde su pompalamak için yüzde 40 daha fazla enerji tüketiyor. Bu nedenle eski pompa sistemlerini, yüksek verimli ve elektronik olarak kontrol edilen yeni pompalarla değiştirmek gerekiyor. Yenilenen sistem hem iki yıl içinde kendini amorti ediyor hem de yüzde 40 daha az enerji tüketiyor.

Şehir şebekelerinde kullanılan borulara dikkat!

Şehir şebekelerindeki kayıpları önlemek için yalnızca akıllı pompa teknolojileri ile suyu basınçlandırmak da yeterli değil, bir diğer önemli parametrenin de şehir şebekelerinde kullanılan borular olduğunu söyleyebiliriz. Eğer sistemdeki borular eski ve yıpranmış ise patlama veya delinme gibi sorunlar yaşanabiliyor.

Akıllı pompa teknolojileri ile doğru basınçlandırma yapılmalı

Borularda yaşanan patlama veya delinmenin nedenlerinden bir diğeri ise uzun boru hatlarındaki kayıpları karşılamak amacıyla şebekenin çıkış noktalarına yerleştirilen pompalardaki basınçların yüksek tutulması oluyor. Bu nedenle alt yapı sistemlerini bir bütün olarak değerlendirip, mühendislik hesaplamalarını doğru yapmak gerekiyor.

Kullanım ömrü 10 yılı aşan pompaları, akıllı pompa teknolojileri ile yenileyerek doğru basınçlandırma yapmak, kaçakları tesit edip boruları yenilemek şebekelerden kaynaklı su israfını önleyecek bir çözüm olacaktır.” dedi.

Devamını Oku

Pompalar

ECO-SYS Akıllı Sıvı Halkalı Vakum Pompalar

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Full otomasyon ile entegre edilerek; arıza tespit bildirimi, otomatik arıza bildirimi, kullanıcı dostu arayüz, yüksek enerji verimliliği ile birlikte daha birçok özellik sayesinde tak-çalıştır olarak üretilen ECO-SYS, sistemler ile uyum içerisinde çalışır. Kabin sayesinde dışardan gelen etkenlere karşı sistem içerisinde oluşabilecek arızaları en aza indiren ECO-SYS, enerji verimliliğini sağlamak için sistemlerin ihtiyacı kadar çalışır.

Tak-çalıştır

Sistemle bağlantısı yapıldıktan sonraki tüm işlemleri kendisi yapan ECO-SYS Serisi Akıllı Sıvı Halkalı Vakum Sistemi, tasarımı ile kullanım kolaylığı sağlar.

Enerji verimliliği

Tamamen enerji verimliliği üzerine tasarlanan ECO-SYS, yenilikçi anlayış içerisinde enerji verimliliğine katkıda bulunur.

Scada sistemine entegrasyon

Sistem içerisindeki bilgileri scada ile bağlantı sağlar.

Otomatik arıza bildirimi

ECO-SYS’nin arıza durumunda hareketli aksamları ile ilgili arıza bildirim ekranı, kendi sisteminde entegre durumlarda arıza paylaşma fonksiyonu ile kolaylık sunar.

Kullanıcı dostu arayüz

Vakum sistemler için tasarlanan dokunmatik ekran sayesinde, her şey daha kolay!

Sektörler

ECO-SYS; kimya, gıda, plastik, tekstil, cam, seramik, sağlık, kağıt, şeker, deri, maden, orman endüstrisi, vakumla kaldırma, yer altı suları, enerji santralleri, seramik ve savunma sanayi sektörleri için uygundur.

Bakım

Bakım gerektirmeden uzun süre yüksek verimle çalışır.

Devamını Oku

Elektrik Motorları

Başarı hikayelerinin çözüm ortağı VEK Motor

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

17’den fazla ülkeyle iş birliği içerisinde 8 markayı Türkiye’nin imalat sanayisiyle buluşturan VEK, yarım asra yaklaşan sektör birikimi, mühendislik alanında uzman kadrosu ve müşterilerinin ürettiği ürünler konusundaki tecrübesiyle önemli projelerin çözüm ortağı konumunda yer alıyor. Güçlü iş ortaklıkları sayesinde dünyanın lider markalarını tek kaynaktan sunan VEK, sektörde yetişen ve ihtiyaçlara göre çözümler geliştiren mühendis ağırlıklı çalışan yapısıyla bu markaların kalitesini; mühendislik, sahada elde edilmiş tecrübe, imalat sanayisindeki bilgi-birikim, satış öncesi ve sonrası hizmetlerle buluşturuyor.

Elektrik motorlarında WEG, AEMOT, WAT-TEE, NİDEC, Rotor NL, Marathon; inverter ve test sistemlerinde KISTLER, KOSTAL, Danfoss, LS Electric; redüktör grubunda ise Yılmaz Redüktör’ü geniş ürün yelpazesinde barındıran VEK; doğru ürün, doğru teknoloji ve doğru sistem tasarımı ile daha verimli, daha çevreci, daha kompakt ve uygun fiyatlı çözümler sunuyor.

Müşterilerinin ürettiği pompa, kompresör vb. ürünler hakkında da bilgi sahibi olan VEK; su ve atık su uygulamalarından petrol ve doğal gaz endüstrisine, inşaat ve altyapıdan denizcilik sektörüne, tarım endüstrisinden enerji üretimine kadar 15’ten fazla sektörün ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılıyor.

Referansları arasında Tüpraş, TAV, Standart Pompa, Vansan, Procyon Elektrik, İSKİ, DSİ, TCDD, ASKİ, Tüpraş, TAV, Standart Pompa, Vansan, EMCEKARE, Masdaf, Olgun, Netafim, EBARA, MSP gibi kurum ve kuruluşların yer aldığı VEK, pek çok önemli projenin çözüm ortağı oluyor.

Firmanın tamamladığı referans projeler arasında şunlar yer alıyor:

İSKİ Kazandere Terfi Merkezi 1.6 MW OG motor tedarik edilmesi ve kurulumu.

DSİ Akpazar Ovası Sulama Projesi kapsamında 800 kW orta gerilim motorun tedarik edilmesi ve kurulumu.

DSİ Denizli Tavas Projesi kapsamında 500kw AG motor tedariki ve kurulumu.

İSKİ Büyükçekmece Hamsu Pompa İstasyonu Projesi’nde 355kw OG motor tedarik ve kurulumu.

BM destekli Etiyopya Sulama Projesi kapsamında 14 adet AG ve 23 adet OG motor tedarik ve kurulumu (toplam kurulu güç 25.000 kW).

DSİ Boztepe Projesi kapsamında 800kW AG motor tedarik ve kurulumu.

Özbekistan Enerji Santral Projesi kapsamında 7 adet OG motor değişimi.

İSKİ Anadolu Terfii Merkezlerinde IE4 yüksek verimli motor değişim projesi.

BM destekli Tanzanya ve Ruanda Sulama Projeleri kapsamında muhtelif güçlerde toplamda 18 adet AG motor (toplam kurulu güç 4.800 kW).

Adana Adliyesi Soğutma Ünitesi 800kw değişken hız sürücülü pano.

Konya Organize Sanayi Arıtma Tesisi Projesi kapsamında muhtelif güçlerde toplam kurulu gücü 6.000 kw AG motor.

DSİ Edirne Çakmak IE4 yüksek verimli motor projesi.

DSİ Isparta Atabey Pompa İstasyonu 1.5 MW OG motor projesi.

İSKİ Terkos 1.1 MW OG motor projesi.

Azerbaycan 1.2 MW OG Motor Projesi.

Devamını Oku

Trendler

Pompa Vana ve Sistemleri Dergisi - Pump Valve and Systems Magazine sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et