Connect with us

Pompalar

Dalgıç pompa tasarım ve analizi

Yayın Tarihi:

on

Bu çalışmada geleneksel yöntemler yerine bir bilgisayar yazılımı kullanılarak dalgıç pompa tasarımı yapılmıştır. Dalgıç pompaya ait çark ve difüzör kanatları yazılımın kullandığı tersten dizayn metodu ile oluşturulmuştur. Elde edilen kanat geometrilerinden çark ve difüzör katı modelleri oluşturulmuş ve bir Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımı kullanılarak tasarlanan dalgıç pompa modelinin akış analizi gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan dalgıç pompanın prototip modeli üretilerek bu model test edilmiş ve HAD analizleri ile testlerden elde edilen pompa karakteristik eğrileri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda HAD analizlerinden elde edilen değerlerin test değerleri ile uyuştukları görülmüştür.

 1.      GİRİŞ

Hızla ilerleyen sanayi ortamında rekabet edebilmek için firmaların tasarım süreçlerini kısaltmaları gerekmektedir. Bu sebeple dalgıç pompa tasarımında uzun süreçler alan geleneksel yöntemler yerine bilgisayar yazılımlarının kullanılması artık zorunluluk haline gelmiştir.Bu yazılımlar kullanılarak tasarım süreci kısalırken aynı zamanda çalışana düşen iş yükü de azalacaktır. Bilgisayar ortamında yazılımlar kullanılarak gerçekleşen bu süreçte tasarımcı, dalgıç pompa tasarımına ait parametreleri kolaylıkla değiştirebilmekte ve bu değişikliklerin sonuçlarını da kısa süre içerisinde görebilmektedir. Bu sayede geleneksel yöntemler kullanılarak yapılan dalgıç pompa tasarımlarına göre çok daha kısa çalışma sürelerinde istenilen çalışma noktası ve verimde çalışacak dalgıç pompalar tasarlanabilmektedir. Tasarımı yapılan dalgıç pompanın bir katı modelleme programı ile akış analizi için uygun modeli hazırlanarak bir HAD yazılımı ile performans değerleri de elde edilebilmektedir. Böylece performans değerlerini görebilmek için pompanın prototipini üreterek test etmeye gerek kalmayacak ve tasarım maliyeti düşecektir.

2.      HİDROLİK TASARIM

Dalgıç pompa çark tasarımında öncelikle belirlenmesi gereken tasarlanması istenen pompanın karakteristik eğrisinde en yüksek verim değerine karşılık gelecek olan debi (Q) ve bu debide pompadan elde edilecek basma yüksekliği (H) değerleridir. Tasarıma başlayabilmek için belirlenecek olan bir diğer tasarım parametresi ise çarkın devir sayısı (n) değeridir. Bu değerler belirlendikten sonra izlenecek adım her pompaya ait farklı ve o pompaya özgü olan özgül hız (ns) değerinin hesaplanmasıdır (1).

formul1

(1)

Literatürde çarklar özgül hız değerlerine göre radyal, karışık akışlı ve eksenel olarak sınıflandırılmışlardır. Belirlenen dizayn noktası değerleri kullanılarak hesaplanan özgül hız değeri ns=160 olarak bulunmuş ve bu değere  karşılık gelen dalgıç pompa çarkının karışık akışlı olacağı belirlenmiştir.

Dalgıç pompa çark ve difüzör tasarımı için tersten dizayn yöntemi ile hesaplama yapan bir yazılım kullanılmıştır. Bu tasarım yönteminde, çarka ait tasarım noktası değerleri olan en yüksek verimin gerçekleştiği debi değeri, bu debi değerine karşılık gelen çarkın basma yüksekliği ve çarkın devir sayısı yazılıma tanımlanmıştır. Çark içerisinde akışkanın izlediği meridyonel kanal olarak da ifade edilen kesit belirlenerek tanımlanan tasarım noktasında en yüksek verimi sağlayacak olan 3 boyutlu çark kanat geometrisi yazılımdan elde edilmiştir. Bu çarka ait akış analizi yapılarak verim değerleri ve çark içindeki akış alanı incelenmiştir. Akış alanında verim değerlerini etkileyebilecek geri akışların olduğu bölgeler belirlenmiş ve tasarım esnasında bu bölgelerde çeşitli iyileştirmeler yapılarak en verimli tasarıma ulaşılana kadar bu işlem tekrarlanmıştır. En verimli çark tasarımına ulaşıldıktan sonra bu çarktan çıkan akışkanın fiziksel değerleri kullanılarak dalgıç pompaya ait difüzörün kanat tasarımına geçilmiştir. Difüzörün kanat geometrisi de çark tasarımında olduğu gibi aynı yazılım kullanılarak elde edilmiştir.

Tasarımı tamamlanan kanat geometrileri üç boyutlu bir katı modelleme programı aracılığı ile çark ve difüzör olarak sırasıyla Şekil-1’de ve Şekil-2’de görüldüğü gibi modellenmiştir.

Şekil-1. Çark Katı Modeli Şekil-1. Çark Katı Modeli

 

 

Şekil-2. Difüzör Katı Modeli

Şekil-2. Difüzör Katı Modeli

 1. 3.      HAD ANALİZİ

Katı modelleme programında HAD analizi için uygun bir model oluşturulurken öncelikle çark ve difüzör geometrileri montajı yapılmış daha sonra bu modele ek olarak emiş yönünde çarka giren ve basma yönünde difüzörden çıkan silindir şeklinde su hacimleri oluşturularak analiz modeli tamamlanmıştır (Şekil-3). Ayrıca model hazırlanırken ağ oluşturmada sorun yaratacak küçük boşluklar gözardı edilerek kapatılmış böylece  analiz sırasında meydana gelebilecek stabilite problemlerinin önüne geçilmiştir.
Şekil-3. HAD Analizi için Hazırlanan Katı Model

Şekil-3. HAD Analizi için Hazırlanan Katı Model

Hazırlanan analiz modeli HAD çözümlemesi yapan bir yazılıma aktarılarak analiz için uygun ağ ayarları seçilmiştir. Ağ oluşturulurken çark ile çevresini içine alan ve dönen bölge olarak ifade edilen akış hacmi (Şekil-4) ile difüzör içindeki akış hacmi için daha küçük eleman boyutları seçilerek bu bölgelerde daha sık bir ağ yapısı oluşturulmuştur (Şekil-5). Çarka giren ve difüzörden çıkan akış hacimlerinde ise çark ve çevresine göre daha kaba bir ağ yapısı oluşturulmuştur (Şekil-6).

Şekil-4. Çark İçindeki Akış Hacmi Ağı

Şekil-4. Çark İçindeki Akış Hacmi Ağı

Şekil-5. Çark ve Difüzör İçindeki Akış Hacmi Ağı

Şekil-5. Çark ve Difüzör İçindeki Akış Hacmi Ağı

 

Şekil-6. Analiz Modelindeki Akış Hacminin Ağ Yapısı

Şekil-6. Analiz Modelindeki Akış Hacminin Ağ Yapısı

Ağ işleminden sonra modele ait sınır koşulları belirlenmiştir. Sınır koşulu olarak modelde su giriş yüzeyinde 0 Pa efektif basıncı tanımlanırken su çıkış yüzeyinde debi değeri tanımlanmıştır. Pompa karakteristik eğrisini elde etmek için 30-100 m3/h debi aralığında 8 farklı noktada debi değerleri değiştirilerek analiz tekrarlanmıştır.

Analiz ile elde edilen sonuçlar kullanılarak pompaya ait basma yüksekliği ve verim değerleri hesaplanmıştır.

Basma yükseklikleri hesaplarında Şekil-8’de görülen 1 ve 2 kesitleri için Bernoulli Eşitliği (2) kullanılmıştır.

formul3

Şekil-7. HAD Analizi Sonrası Dalgıç Pompanın Su Giriş ve Çıkış Değerlerinin Okunduğu Kesitler

Şekil-7. HAD Analizi Sonrası Dalgıç Pompanın Su Giriş ve Çıkış Değerlerinin Okunduğu Kesitler

Analiz sonuçlarından, dönen bölge eksenindeki tork değeri kullanılarak önce pompanın hidrolik verimi (3) daha sonra da toplam verim değeri (4) hesaplanmıştır.

formul4

Farklı debi değerlerinde tekrarlanan analiz sonuçlarından hesaplanan basma yüksekliği ve verim değerleri ile pompa karakteristik eğrileri oluşturulmuştur.

Tasarımı yapılan dalgıç pompanın prototipi imal edilerek test edilmiştir. HAD analizi ile elde edilen karakteristik eğriler ve  prototip testleri sonucunda çizilen karakteristik eğriler birbirleriyle karşılaştırılmış ve değerlerin birbirleriyle tutarlı oldukları görülmüştür (Şekil-8 ve Şekil-9).

Şekil-8. HAD Analizi ve Test ile Elde Edilen Pompa H-Q Eğrilerinin Karşılaştırması

Şekil-8. HAD Analizi ve Test ile Elde Edilen Pompa H-Q Eğrilerinin Karşılaştırması

Şekil-9. HAD Analizi ve Test ile Elde Edilen Pompa -Q Eğrilerinin Karşılaştırması

Şekil-9. HAD Analizi ve Test ile Elde Edilen Pompa -Q Eğrilerinin Karşılaştırması

 1. 4.      SONUÇ

Bu çalışmada bir bilgisayar yazılımı kullanılarak dalgıç pompa tasarımı yapılmış tasarımı yapılan dalgıç pompanın bir HAD yazılımı ile performans değerleri elde edilmiştir. Geleneksel tasarım yöntemleri yerine bilgisayar yazılımları kullanılarak gerçekleştirilen dalgıç pompa tasarımının çok daha kısa sürelerde yapılabileceği görülmüştür.

Tasarlanan dalgıç pompanın prototipi üretilerek bu prototipin testleri gerçekleştirilmiştir. Test sonuçlarından elde edilen pompa karakteristik eğrileri ile HAD yazılımından elde edilen karakteristik eğrileri karşılaştırılmış ve iki eğrinin birbirlerine çok yakın değerler verdikleri görülmüştür.

KAYNAKLAR

  1. Tuzson, John., Centrifugal Pump Design, John Wiley & Sons, Inc., 2000
  1. Labanoff, Val S., Ross, Robert R., Centrifugal Pumps Design & Application, Gulf Publishing Company, 1985
  1. Lazarkiewicz, Stephen, Troskolanski, Adam T., Impeller Pumps, Permagon Press Ltd., 1965
  1. Karassik, Igor J., Centrifugal Pump Clinic, Marcel Dekker, Inc., 1964

SUMMARY

Although there still conventional methods are used to design submersible pumps, these methods have many disadvantages. It takes a lot of time and effort to design a new pump with conventional methods. Nowadays, the time for designing a new pump can be shortened, the employee’s workload and the cost can be reduced by using a computer software instead of conventional methods.

In this study a computer software has been used to design a submersible pump. A prototype of the designed pump has been produced. The characteristic curves of the pump has been obtained by using a Computational Fluid Dynamics (CFD) software and testing the prototype at the same time.

The characteristic curves obtained by CFD analyses and tests of the designed submersible pump have been compared and the results have been seen in agreement with each other. 

It can be concluded that a new submersible pump can be designed in a short time by using a design software and the characteristics of the pump can be obtained by using a Computational Fluid Dynamics software more cost-effectively instead of manufacturing a prototype and testing it.

Makaleyi Hazırlayan;

DALGIÇ POMPA TASARIM VE ANALİZİ
Didem Deniz KAYABAŞI
Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş.
 
 

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin ve web portallarının editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Pompalar

KSB’nin bir yeniliği daha dünya pazarında: Yeni nesil yüksek verimli ısıtma sirkülasyon pompaları Calio Pro (Z)

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Kuruluşunun 150. yılını kutlayan KSB, üretimini Türkiye fabrikasında gerçekleştirdiği yeni nesil Calio Pro pompalarının piyasaya çıktığını duyurdu. Yeni motor tasarımıyla piyasaya çıkan ve ileri teknoloji yazılımlarla kontrol edilerek operasyonlarını uzun yıllar boyunca sürdürebilen Calio Pro pompalar, rakiplerinde olmayan DynamicControl özelliğiyle kullanıcılarının yerine düşünen akıllı bir pompa olma özelliği taşıyor.

KSB’nin yeni ve geliştirilmiş Calio Pro pompası, kendine özgü olan DynamicControl modu aktive edildiğinde dinamik bir akış kontrolü sağlıyor. Hangi basma yüksekliğinde ve akış hızında çalıştığını hesaplayarak gereksiz eforun önüne geçen pompa, kullanılmadığı zaman bunu algılıyor ve akış kontrolü yaparak gereksiz güç tüketimini engelliyor. Bu sayede yılda ortalama %40 daha fazla enerji tasarrufu yapılabiliyor.

Bu özellikleriyle büyük binalardaki kontrolsüz ısıtma pompalarının yerine iyi bir alternatif oluşturan Calio Pro; sade tasarımı, kullanıcı dostu arayüzü ile kolay kurulum ve devreye alma sağlıyor.

Fonksiyonları:

 • Oransal basınç kontrolü ∆pv
 • Sabit basınç kontrolü ∆pc
 • Dinamik olarak ayarlanmış fark basıncı DynamicControl
 • Sabit hızlı çalışma Boost modu
 • “Smart Change Over” fonksiyonu ile çift pompalı çalışma
 • Otomatik havalandırma işlevini başlat fonksiyonu
 • Deblokaj fonksiyonu
 • Yumuşak başlangıç
 • Pompa ve motor koruması
 • Ekranı kilitle / kilidini aç
 • Alarm rölesini kontrol etmek için test alarmı
 • Kolayca fabrika ayarına sıfırlama

Uygulama alanları: Isıtma, havalandırma ve klimalar

 • Tek borulu ve iki borulu sistemler
 • Yerden ısıtma
 • Kazan veya birincil devre
 • Depolama tankı şarj devresi
 • Güneş enerjisi sistemleri
 • Isı pompası

Çok yüksek enerji verimliliği

 • Optimize edilmiş enerji verimliliği düzenlemelerinin gereğinden fazla yerine getirilmesi sayesinde geleceğe hazırdır.
 • Yeni Dynamic Control özelliği sayesinde, oransal basınç kontrolüne kıyasla ortalama %40 ek enerji tasarrufu sağlar.

Basit montaj ve devreye alma

 • Pompanın bütün çalışma modları ve özellikleri pompa üzerindeki tuşlar ile çok kolay bir şekilde ayarlanabilir.
 • Pompanın çalıştırılması istenilen nokta metre cinsinden ayarlanabilir. 
 • Entegre ikiz pompa işlevi ve hava tahliye özelliği ile pompa içindeki havanın atılması.
 • Kontrol ünitesi kilitlenebilir.
 • Hata mesajının ekrandan görüntülenebilmesi.

Dynamic Control

 • Yüksek verim ve düşük enerji maliyeti sağlar.
 • Üç farklı basınç seviyesi için sadece bir model: PN6 / PN10 / PN16.
 • Büyük binalarda kontrolsüz eski pompalar yerine geçmek için idealdir.
 • Isıtma, havalandırma, iklimlendirme, soğutma ve genel sirkülasyon sistemleri için geniş uygulama yelpazesi.
 • Vidalı veya flanş bağlantılı sonsuz değişken ıslak çalışan pompa.
 • Standart olarak tekli pompalarla da entegre çift pompa çalışması.

*(Z): İkiz pompa uygulamasının varlığını ifade eder

Kaynak: www.ksb.com.tr

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

Salvatore Robuschi, ISO 5199 Normu “Vorteks Çarklı” ağır hizmet pompaları

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Salvatore Robuschi markalı RC Serisi Vortex Çarklı Pompalar, ISO 2858 -ISO 5199 normlarına uygun olarak üretilen; yüksek verimli, uzun ömürlü, basit ve modüller tasarımı ile kullanıcı dostu ağır hizmet tipi endüstriyel proses pompalarıdır.

RC serisi pompaların genel dizayn ve üretim özellikleri şu şekildedir:

800 m3/h’e kadar debi değeri

60 m’ye kadar basma yüksekliği

220 °C’ye kadar yüksek akışkan sıcaklıklarına uygunluk

Pompaların üretiminde kullanılan standart malzemeler:

AISI316 paslanmaz çelik döküm

SAF2507 süper dubleks

GG25 döküm demir

Pompaların üretiminde kullanılan diğer malzemeler:

AISI 904

Hasteloy

Salvatore Robuschi markalı RC Serisi Pompaların sağladığı avantajlar:

Pompa gövdesinin ekseninden kaçık konumlanmış çark yerleşimi ile transfer edilen akışkan ve içerisindeki katı partiküllerin %80’i çark ile temas etmeden, pompa gövdesi içinde oluşan vorteks ile transfer edilir.

Ağır hizmet şartlarına göre dizayn edilmiş şaft ve yataklar.

Kısa teslim süresi (“Ex-work Italya” olarak teslim süresi yaklaşık 30 gündür).

Farklı salmastra yapıları ile kullanılabilme ve istendiği zaman bunlar arasında kolayca geçiş yapabilme imkanı.

Üstün performans ve dizayn özellikleri ile Salvatore Robuschi markalı RC Serisi pompalar aşağıdaki sektör ve uygulamalar için uzun ömürlü ve güvenilir çözümler sunar:

Kimya ve petro-kimya endüstrisinde kullanılan kirli, lif içeren, organik ve inorganik akışkanlar ile aşındırıcı özelliği olmayan çamurların transferinde kullanılabilir.

Ayrıca gıda, kağıt ve şeker fabrikaları ile birlikte, deniz suyu arıtma sistemlerinde, atık su arıtma tesislerinde, enerji santrallerinde ve demir-çelik endüstrilerinde bulunan farklı proseslerde kullanılabilmektedir.

Yanıcı / patlayıcı ortamlarda ( ATEX Zone-1) ve zor çevre şartlarında.

Pompanın kendisi (elektriksel olmayan hidrolik gövdesi) ATEX sertifikasına sahiptir (II2G Ex h IIB T4 Gb) ve pompa etiketinde (motor etiketinden bağımsız olarak) ATEX markalaması bulunmaktadır.

Nihai ürün (skid) ise bir bütün olarak tekrar ATEX sertifikalandırması ile teslim edilmektedir.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Pompalar

Waldkraiburg’taki yeni NEZTSCH Kampüsü’nde ilk pompa başarıyla monte edildi

Yayın Tarihi:

on

Yazar:

Waldkraiburg’taki yeni NEZTSCH Kampüsü’nde ilk pompa başarıyla monte edildi

Waldkraiburg yer alan yeni NEZTSCH Kampüsü’nün temel atma töreninden sadece iki yıl gibi kısa bir süre sonra ilk pompanın montajı gerçekleşti. Yıllarca süren yoğun planlamanın ve uygulamanın ardından 2023 yılının Ocak ayında ilk pompanın montajı tamamlandı ve nakliye departmanına teslim edildi.

NETZSCH Kampüsü’nden çıkan ilk pompa, gelecek için umut verici bir başlangıç sinyali oluşturuyor. Müşterilerin yanı sıra NETZSCH Pumps & Systems çalışanları da yeni binadan ve Waldkraiburg’taki tesisin konsolidasyonundan faydalanacak.

“NETZSCH tarihinde bir dönüm noktası”

Müşterilere odaklanan proje, küresel pazar liderliğini daha da genişletmek için yeni tesisi, işlevlerin konsolidasyonunu ve mevcut tüm proseslerin yeniden gözden geçirilmesini ve optimizasyonunu kapsıyor. Konuyla ilgili konuşan şirketin Genel Müdürü Jens Heidkötter, “Bugün NETZSCH Pumps & Systems tarihinde bir dönüm noktasıdır. Waldkraiburg’taki yeni sahamızda montajın başlamasıyla, dünyanın en verimli pozitif deplasmanlı pompa fabrikasını işletme hedefimize yaklaşıyoruz. Yeni bina, şirketin gelecekteki iddialı hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak” dedi.

Waldkraiburg’taki 3 lokasyonun birleştirilmesiyle elde edilen NETZSCH sahası, müşterilerin de proseslere getirilecek optimizasyonlardan faydalanmasını sağladı. Konuyla ilgili konuşan şirketin CEO’su Felix Kleinert, “NETZSCH; müşteri hizmetleri, yenilik, teslimat performansı, ürün kalitesi ve çağdaş çalışan oryantasyonu açısından yeni standartlar belirliyor. Waldkraiburg’taki üç lokasyonun tek bir dev, modern tesiste birleştirilmesi, müşteri ve ürün odaklı bir yeniden yapılanma ile ilişkilidir ve bu nedenle küresel pompa endüstrisinde mihenk taşı bir projedir. NETZSCH müşteri hizmetleri, yenilik, teslimat konularında yeni standartları getiriyor” açıklamasında bulundu.

NETZSCH sahasında monte edilen ilk pompa

Netzsch-Mohnopumpen GmbH’nin kuruluşundan neredeyse tam 60 yıl sonra, NETZSCH sahasında ilk pompanın teslim edilmesi, karmaşık akışkan yönetiminde küresel uzmanlık için yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyor. Geçtiğimiz on yıllarda, şirket tarafından dünya çapında 1.000.000’dan fazla pompa üretildi. NETZSCH sahasında monte edilen ilk pompa, tıpkı 1962’deki ilk pompa gibi bir NEMO ilerleyen hazneli pompaydı. Pompa çevre sektöründe İsveç’te konumlanan ve uzun süredir ortak olan Zander & Ingeström AB için çamur çıkaracak; ancak portföye ait diğer tüm pompa teknolojileri de gelecekte yeni montaj holünde monte edilecek.

Endüstri dünyasındaki gelişmeleri takip edin. Neleri size ulaştırmamızı istersiniz? Şimdi kayıt olun.

  E-Bülten'e kayıt olun
E-Posta:
 
Devamını Oku

Trendler

Copyright © 2011-2018 Moneta Tanıtım Organizasyon Reklamcılık Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. - Canan Business Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Selvili Sokak No:4 Kat:12 Daire:78 Ataşehir İstanbul - T:0850 885 05 01 - info@monetatanitim.com